درباره ما

معرفی هلدینگ :

به منظور تحقق برنامه هاي استراتژيك شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (سهامي عام)، جهت بهينه کردن شركتهای سرمايه پذير و ارتقاء ارزش سرمايه گذاریها، همچنين حفظ روند سود آوري شركتهای تابعه ، وابسته و فرعي خود متعاقب جلسه مورخ 1382/08/24 ، اقدام به تأسيس شركتهای سرمايه گذاري تخصصي (هلدينگ تخصصي) نمود.

تا زمينه مناسب تري جهت حفظ منابع و وجوه ناشي از حق بيمه هاي پرداختي بيمه شدگان محترم تامين اجتماعي را فراهم ساخته،سازماندهی مناسب تري را جهت بهره وري بيشتر اجراء نمايد. در همين راستا ، به منظور مديريت شركتهای صنايع غذايي و دامداري ، این شركت در تاريخ 1382/11/27 بصورت " سهامي خاص" و با نام "شركت سرمايه گذاري غذايي تأمين" تأسيس و تحت شماره 217159 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران به ثبت رسید. با توجه به مصوبات مندرج در صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخه 1387/03/01 و گسترش موضوع فعالیت در راستای سیاست خروج ، نام شركت با عنايت به ماده 2 اساسنامه از شركت سرمايه گذاري غذايي تامین(سهامی خاص) به شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص) تغییر یافت.

موضوع فعالیت :

فعاليت اصلي شركت طبق ماده 3 اساسنامه عبارت است از :

سرمايه گذاري ومشاركت درفعاليت هاي توليدي، بازرگاني، خدماتي وتحقيقاتي، مالي ومديريتي جهت نيل به اهداف شركت در زمينه هاي مختلف اعم از صنعتي، خدمات بازرگاني، كشاورزي، دامي، صنایع شیر و لبنیات صنایع غذایی و تبدیلی و سایر زمینه های وابسته به موارد فوق از طریق :

- خريد و سرمايه گذاري در سهام شركت هاي توليدي ، بازرگاني و خدماتي پذيرفته شده در بورس و خارج از بورس

- خريد انواع اوراق مشاركت و بهادار دولتي و غيردولتي.

- ايجاد و تأسيس شركتهاي جديد بمنظور تحقق اهداف شركت به تنهايي ويا با مشاركت با ساير اشخاص حقيقي و حقوقي .

- خريد و فروش سهام شركتهاي خارجي درخارج از بورس وسرمايه گذاري درآنها درچارچوب مقررات جاری کشور.

- آماده سازي و ورود شركتهاي سرمايه پذير به بورس اوراق بهاردار.

- خريد و فروش اموال منقول مربوط با موضوع و انجام فعاليت هاي بازرگاني و تجاري مجاز.

- اخذ وام و اعتبار از موسسات و بانکهای داخلی و خارجی در چارچوب مقررات کشور.

- اخذ نمایندگی از شرکت ها و موسسات از جمله شرکت ها و موسسات سرمایه گذاری معتبر داخلی و خارجی.

- ایجاد شعب و نمایندگی های داخلی و خارجی .

- ارائه خدمات مشاوره مالي واقتصادي وسرمايه گذاري به اشخاص حقيقي وحقوقي ومديريت ونظارت بر شركتهاي سرمايه پذير .

- انجام كليه امور وفعاليتهائي كه بطورمستقيم و يا غيرمستقيم براي تحقق اهداف و موضوع شركت مجاز ، لازم ، مفيد ، مناسب و يا در جهت تحقق آنها ضرورت داشته باشد.

logo new شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین