چشم انداز و راهبردها

هدف بنیادی:

ارزش آفرینی و حفظ و ارتقاء سرمایه ها و ذخایر محوله از شستا

ماموریت اصلی:

  • حفظ و نگهداری شرکتهای مورد توافق با اسناد بالا دستی در راستای ایجاد ارزش افزوده
  • بهینه سازی و ساماندهی شرکتها
  • سرمایه گذاری و توسعه در حیطه های مورد توافق با شستا

بیانیه چشم انداز شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین:

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (TGI) یکی از زیر مجموعه های شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) است و کلیه صنایعی که دارای هلدینگ تخصصی نیستند را شامل می گردد که در آنها تمرکز بر اداره امور سهام و دارائی شرکت ها در راستای ایجاد ارزش افزوده، بهینه سازی و ساماندهی در اشکال مختلف آن (تبدیل، تهاتر، واگذاری،ادغام و یا تصفیه) و درصورت لزوم، سرمایه گذاری و توسعه می باشد.

ارزش آفرینی و حفظ و ارتقاء سرمایه ها و ذخایر محوله از شستا یک اصل بنیادین است و برای تحقق این منظور TGI سالانه مطابق با مصوبه شستا سود عملیاتی و غیر عملیاتی خود را تنظیم می نماید.

در حال حاضر امکان حضور در زمینه های فعالیتی متنوع، دسترسی به اطلاعات روزآمد از واحدهای تابعه و اعتبار اجتماعی در به کارگیری منابع و امکانات، مزیت رقابتی ویژه ای را برای TGI حاصل کرده است و تلاش می گردد تا با توسعه قابلیت ها از طریق هوشمندی و چابکی و تقویت توانمندی های داخل سازمان در زمینه های مالی، حقوقی و سرمایه گذاری به اهداف خود دست یابد و در این راستا با حفظ حقوق صاحبان سهام و توجه ویژه به توسعه پایدار فعالیت های خود را در چارچوب قانون، قابل پاسخگو به انحاء مختلف صیانت ازدارایی های سهامداران را تضمین می نماید.

راهبرد شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین:

  • صیانت و ایجاد ارزش افزوده دارائی های مادی و معنوی و سهام محول شده به هلدینگ.
  • توسعه جذب سرمایه و نقدینگی و افزایش ضریب نقد شوندگی دارائیها از طریق تبدیل، تهاتر، واگذاری، ادغام و تصفیه.(عدم تحقق امر واگذاری نباید موجب کاهش ارزش دارائی ها شود)
  • افزایش بهره وری شرکت های تابعه، استفاده بهینه از ظرفیت های موجود و افزایش بازدهی از دارایی ها
  • تقویت نظام راهبری با هدف افزایش پاسخگویی و شفافیت و ارتقای سطح نظارت و کنترل شرکت های تابعه

{gallery}logo{/gallery}

logo new شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین