تاریخچه شرکت

تاریخچه

شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (سهامي عام)، جهت بهينه کردن شركتهای سرمايه پذير و ارتقاء ارزش سرمايه گذاریها، همچنين حفظ روند سود آوري شركتهای تابعه ، وابسته و فرعي خود متعاقب جلسه مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۲۴ ، اقدام به تأسيس شركتهای سرمايه گذاري تخصصي (هلدينگ تخصصي) نمود، تا زمينه مناسب تري جهت حفظ منابع و وجوه ناشي از حق بيمه هاي پرداختي بيمه شدگان محترم تامين اجتماعي را فراهم ساخته و سازماندهی مناسب تري را جهت بهره وري بيشتر اجراء نمايد. در همين راستا، به منظور مديريت شركتهای صنايع غذايي و دامداري، این شركت را در تاريخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۷ بصورت " سهامي خاص" و با نام "شركت سرمايه گذاري غذايي تامين" تاسيس و تحت شماره ۲۱۷۱۵۹ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران به ثبت رسید. با توجه به مصوبات مندرج در صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخه ۱۳۸۷/0۳/0۱ و گسترش موضوع فعالیت در راستای سیاست خروج ، نام شركت با عنايت به ماده ۲ اساسنامه از شركت سرمايه گذاري غذايي تامین(سهامی خاص) به شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص) تغییر یافت.

چشم انداز

هلدینگ تخصصی و دانایی محور در صنعت دامداری با تولید ۱۰ درصد شیر خام کشور و کسب بالاترین بازده دارائی‌ها در مقایسه با رقبا

ارزش های محوری

- صیانت و ایجاد ارزش افزوده دارائی های مادی و معنوی و سهام محول شده به هلدینگ
- توسعه جذب سرمایه و نقدینگی و افزایش ضریب نقد شوندگی دارائی ها از طریق تبدیل، تهاتر، واگذاری، ادغام و تصفیه
- افزایش بهره وری شرکت های تابعه، استفاده بهینه از ظرفیت های موجود و افزایش بازدهی از دارایی ها
- تقویت نظام راهبری با هدف افزایش پاسخگویی و شفافیت و ارتقای سطح نظارت و کنترل شرکت های تابعه
۰۰.۰۱ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۰۰.۰۱ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین
۹۹.۹۰شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰۰.۰۱شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین
۰۰.۰۱ شرکت سرمایه گذاری صدر تامین

جستجو