معاونین و مدیران اجرایی

معاونین

مسعود کیان مهرمعاون فنی
سید کامبیز طاهری کاشانیمعاون برنامه ریزی و نظارت
محمدحسین نعمت اللهیمعاون مالی و پشتیبانی

مدیران اجرایی

مهدی حسنوندبازرس ویژه مدیرعامل
مهدی محمدیمدیر امور تصفیه شرکتهای غیرمدیریتی و غیرفعال
سبحان طیبیمدیر حقوقی و امور قراردادها
فرزاد حافظیمدیر دفتر فنی و پروژه های عمرانی
وحید سبحانیمدیر روابط عمومی
احمد گودرزیمدیر مالی
رضا فراهانیمدیر مالی پروژه ها
معصومه نبی زادهمدیر برنامه ریزی
سعید ساغریمدیر حراست
رضا ایمانیمدیر اداری
مهدی بیات منشمدیر حسابرسی داخلی

جستجو