اعضا هیات مدیره

اعضا هیات مدیره

محسن حلاجی آرانی عضو هیأت مدیره
علیرضا چناری عضو هیأت مدیره
قربانعلی سعادت رئیس هیأت مدیره
کوروش نجفی پاشاکیمدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره

جستجو