گزارش عملکرد هلدینگ صنایع عمومی تامین توسط مدیرعامل محترم شستا در نشست روابط عمومی ها

logo new شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین