شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت) در بازار اول فرابورس قرار گرفت

طبق اطلاعیه طبقه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس توسط سازمان بورس اوراق بهادار در شهریور ماه سال جاری شرکتهای پذیرفته شده در بازار براساس میزان سرمایه ثبت شده؛درصد شناوری ؛میزان شفافیت و سودآوری به دو بازار اول و دوم طبقه بندی شده اند که شرکت کشت ودام گلدشت نمونه اصفهان با نماد ((زگلدشت)) پس از کسب شرایط لازم در طبقه شرکتهای بازار اول سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت.

logo new شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین