بازدید مدیرعامل محترم شستا از زمین پروژه شهرستان خدابنده

logo new شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین