بازدید مدیرعامل هلدینگ صنایع عمومی تامین در معیت دکترعزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی و نماینده محترم مردم شریف شیروان از زمین 107 هکتاری پروژه شیروان

logo new شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین