جلسه هم افزایی و همکاری بین بانک توسعه تعاون و شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین در دفتر مدیرعامل هلدینگ برگزار گردید

در راستای تامین منابع پروژه های توسعه ای شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین،  روز شنبه 7 دی ماه نشست تخصصی مشترک فی مابین این شرکت و بانک توسعه تعاون انجام پذیرفت.
به گزارش روابط عمومی، تفاهم نامه همکاری در راستای تامین منابع پروژه های توسعه ای شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین، پیرو این نشست بین اعضا هیات مدیره شرکت و بانک توسعه تعاون در دست تدوین می باشد.
هدف از انعقاد این تفاهم نامه تامین منابع مالی مورد نیاز در راستای توسعه پروژه های سرمایه گذاری این شرکت و به منظور بسط و گسترش همکاری فی مابین و توسعه و ارائه خدمات بانکی می باشد

logo new شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین