بازدید مدیر عامل محترم هلدینگ از شرکت گلدشت نمونه

بازدید مهندس هاشمی مدیر عامل محترم هلدینگ صنایع عمومی تامین از شرکت گلدشت نمونه روز پنجشنبه مورخ ۴ اردیبهشت 1399

logo new شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین