مجمع عمومی شرکت کشت و دامداری فکا برگزار شد

logo new شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین