بازدید مدیرعامل محترم هلدینگ از زمین پیشنهادی پروژه دامداری شهرستان پلدختر

 

 

logo new شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین