بازدید مدیرعامل محترم از مراحل پیشرفت پروژه دامداری دلفان

logo new شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین