بازدید مدیرعامل محترم هلدینگ از پروژه دامداری ملایر

logo new شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین