برگزاری جلسه بودجه شرکت ملاردشیر

logo new شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین