رکورد تولید روزانه ۲۰۰ تن شیر در شرکت فکا

 رکورد تاریخی تولید روزانه ۲۰۰ تن شیر در شرکت کشت و دامداری فکا

شرکت کشت و دامداری فکا متعلق به شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین جایگاه ویژه ای در صنعت پرورش گاو شیری دارد، اکنون پس از تولید، فرآورده های ژنتیکی، به بار نشستن محصول نتاج این فرآورده ها در سطح تجاری را با تولید ۲۰۰ تن شیر روزانه شاهد است.
سال جاری با وجود آنکه مقارن با آغاز طرح های توسعه شرکت در سایر استانها و نیز دوره ای جدید از کار و تلاش و بسیار پرمشغله بوده است، لیکن این امر موجب چشم پوشی از ماموریت اصلی شرکت در راه توسعه کمی و کیفی تولید و فعالیت جاری آن نگردیده و نوید گسترش تولید و محصولات شرکت در مقیاس ملی و در پروژه های مختلف استانی شرکت در سال آتی را خواهد داشت.

logo new شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین