برگزاری مجمع عمومی شرکت ملاردشیر

logo new شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین