دامداری 3000 راس مولد کلیبر

کارفرما: شرکت کشت و دامداری فکا

کلیات پروژه

تاریخ بهره برداری

---

درصد پیشرفت

اشتغالزایی

- نفر

مبلغ سرمایه گذاری

- میلیارد ریال

مساحت

۳۰هکتار

محل پروژه

استان آذربایجان شرقی شهرستان کلیبر

ظرفیت تولید سالانه

گوساله نر --- تن

ظرفیت تولید سالانه

شیر خام --- تن

جستجو