دامداری 3000 راسی قروه

کارفرما: شرکت کشت و دام گلدشت نمونه

کلیات پروژه

تاریخ بهره برداری

---

درصد پیشرفت

اشتغالزایی

- نفر

مبلغ سرمایه گذاری

- میلیارد ریال

مساحت

- هکتار

محل پروژه

استان کردستان شهرستان قروه

ظرفیت تولید سالانه

گوساله نر --- تن

ظرفیت تولید سالانه

شیر خام --- تن

جستجو