شیر خشک بروجرد

کارفرما: شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین

کلیات پروژه

تاریخ بهره برداری

شهریور ۱۴۰۰

درصد پیشرفت

اشتغالزایی

۴۲نفر

مبلغ سرمایه گذاری

۱۶۰۰ میلیارد ریال

مساحت

۱۵هکتار

محل پروژه

استان لرستان شهرستان بروجرد

ظرفیت تولید سالانه

خامه۴۰ درصد ۵.۶۶۹ تن

ظرفیت تولید سالانه

شیر خشک اسکیم ۵.۷۸۴ تن

جستجو