درجه بندی

رنگ پیش فرض

1
طوفان مغزی
مطالعه مشکل و مواد عمومی برای پیدا کردن مفاهیم خلاقانه.
2
نزدیک شدن
سریع دیدگاه ها را به واقعیت تبدیل می کند و رویکردهایی را ارائه می دهد.
3
نصب و راه اندازی
آزادی به جهان می آید، آن را به انتقاد و اقتباس ارسال می کند.

رنگ سفارشی

1
طوفان مغزی
مطالعه مشکل و مواد عمومی برای پیدا کردن مفاهیم خلاقانه.
2
نزدیک شدن
سریع دیدگاه ها را به واقعیت تبدیل می کند و رویکردهایی را ارائه می دهد.
3
نصب و راه اندازی
آزادی به جهان می آید، آن را به انتقاد و اقتباس ارسال می کند.