نــمــودارهــای نــامــحــدود

نــمــودار دایــره ای

نــمــودار دونــاتــــ

ســبــکـــ پــیــش فــرض

خــط تــنــش

ســبــکـــ تــو پــر

ســبــکـــ تــو پــر

ســبــکـــ نــقــطــه

ســبــک خــطــی

ســبــکـــ پــیــش فــرض

بــا مــرز

ســبــکـــ افــقــی

ســبــکـــ افــقــی