مــا هــمــیــشــه
آمــاده مــســابــقــه
هــســتــیــم.

مــا چــکــار مــی کــنــیــم

ایــده هــای تــازه و طـرح هـای مـنـحـصـر بـه فـرد

home-vertical-menu-box-icon-image-01

ایــده اصــلــی

ارزیابی کیفیت خدمات ما شامل کنترل و مدیریت منابع توسط تنظیم اولویت ها برای انواع مختلف مشتریان و پروژه ها در سیستم می باشد.
home-vertical-menu-box-icon-image-02

طــرح هــای گــرافــیــکــی

ما با مشتریان از سراسر جهان کار می کنیم. ما با بیش از 2000 مشتری و 1000 شرکت جهانی در 13 کشور جهان کار کرده ایم.

گــروهــی از مــردم خــلــاق

مــهــارتــهــای مــا

مــا بــرای شــرکــت هــای بــزرگ و کــوچــک مــارک هــا، کــمــپــیــن هــا و پــروژه هــای دیــجــیــتــالــی طــراحــی و ســاخــت مــی کــنــیــم.

یــو آی یــو ایــکــس 85%
ایــده هــا 85%
بــازاریــابــی 70%
مــشــاوره 90%

از زبــان مــشــتــری

بــرخــی از مــشــتــریــان مــا

وبــلــاگـــ مــا

آیــا احــســاس الــهــام بــخــشــی داریــد؟

شــروع بــه کــار در
یــک پــروژه جــدیــد؟

تــمــاس بــا مــا
آذربایجان شرقی، تبریز، چهارراه منصور، برج ابریشم، طبقه 9 واحد 1