شرکت فرش گیلان

شرکت فرش گیلان

co_about_0

شرکت فرش گیلان سهامی خاص بوده که واقع در شهر رشت می باشد و جزو شرکتهای در حال تصفیه می باشد.

comps_logo

مهدی محمدی

عضو هیات تصفیه
comps_logo

محمد رضا رحمانی

عضو هیات تصفیه
comps_logo

شرکت صنایع تامین

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت مدیره
comps_logo

شرکت صنایع تامین

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت مدیره
comps_icons_3

شرکت: بورسی

comps_icons_1

درصد مالکیت: ۹۴

comps_icons_2

وضعیت: مدیریتی