شرکت گل‌نقش توس

شرکت گل‌نقش توس

co_about_0

شرکت گل نقش توس، سهامی خاص می باشد که در استان مشهد قرار دارد و جزو شرکت های غیر مدیریتی هلدینگ صنایع عمومی تامین می باشد.

comps_logo

شرکت صنایع تامین

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت مدیره
comps_logo

شرکت صنایع تامین

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت مدیره
comps_logo

شرکت صنایع تامین

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت مدیره
comps_logo

شرکت صنایع تامین

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت مدیره
comps_icons_3

شرکت: بورسی

comps_icons_1

درصد مالکیت: ۹۴

comps_icons_2

وضعیت: مدیریتی