شرکت صنایع کاغذ غرب

شرکت صنایع کاغذ غرب

co_about_0

شرکت صنایع کاغذ غرب سهامی خاص بوده که واقع در استان کرمانشاه می باشد و نیز در حال تصفیه می باشد.

comps_logo

محمد رضا تقیان نجف آبادی

رئیس هیات تصفیه
comps_logo

محمد مهدی موحد

مدیر اجرائی و عضو هیات مدیره
comps_logo

شرکت صنایع تامین

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت مدیره
comps_logo

شرکت صنایع تامین

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت مدیره
comps_icons_3

شرکت: بورسی

comps_icons_1

درصد مالکیت: ۹۴

comps_icons_2

وضعیت: مدیریتی