شرکت کارتک سیستم

شرکت کارتک سیستم

co_about_0

شرکت کارت سیستم، سهامی خاص بوده که در استان تهران قرار دارد و جزو شرکتهای غیر مدیریتی هلدینگ صنایع عمومی تامین می باشد. مدیریت شرکت در اختیار بخش خصوصی بوده و صندوق بازنشستگی و هلدینگ صنایع عمومی مشترکا یک عضو هیئت مدیره در این شرکت دارند.

comps_logo

مهیار حسنی

عضو هیات مدیره
comps_logo

شرکت صنایع تامین

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت مدیره
comps_logo

شرکت صنایع تامین

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت مدیره
comps_logo

شرکت صنایع تامین

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت مدیره
comps_icons_3

شرکت: بورسی

comps_icons_1

درصد مالکیت: ۹۴

comps_icons_2

وضعیت: مدیریتی