شرکت بهره‌برداری از کانال‌های زه‌کشی میناب‌رود

شرکت بهره‌برداری از کانال‌های زه‌کشی میناب‌رود

co_about_0

شرکت بهره‌برداری از کانال‌های زه‌کشی میناب‌رود، سهامی خاص می باشد و در استان هرمزگان قرار دارد و جزو شرکتهای غیر مدیریتی هلدینگ صنایع عمومی تامین می باشد.

comps_logo

شرکت صنایع تامین

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت مدیره
comps_logo

شرکت صنایع تامین

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت مدیره
comps_logo

شرکت صنایع تامین

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت مدیره
comps_logo

شرکت صنایع تامین

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت مدیره
comps_icons_3

شرکت: بورسی

comps_icons_1

درصد مالکیت: ۹۴

comps_icons_2

وضعیت: مدیریتی