آگهی مناقصه عملیات خاکی سایت دامداری 3000 راس مولد شهرستان کلیبر استان آذربایجان شرقی

آگهی مناقصه عملیات خاکی سایت دامداری 3000 راس مولد شهرستان کلیبر استان آذربایجان شرقی

شرکت کشت و دامداری فکا  (سهامی عام)  در نظر دارد اجرای عملیات  خاکی سایت پروژه دامداری 3000 راس مولد واقع در استان آذربایجان شرقی – شهرستان کلیبر – آبش احمد –  روستای چات قیه – روبروی سد ارسباران – سایت دامداری شرکت فکا با مشخصات  فنی و نقشه های اجرایی مورد نظر را به صورت مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه و  فرم شرکت در مناقصه به سایت fkaco.ir  و یا به آدرس: اصفهان – کیلومتر 16 جاده اصفهان شیراز – بعد از مسجد الکعبه – خیابان خلیج فارس 31 – جاده اختصاصی شرکت کشت و دامداری فکا – واحد بازرگانی مراجعه نموده  و پس از تکمیل مدارک، پیشنهادهای خود راتا مدت 10 روز  پس از انتشار آگهی در پاکتهای دربسته و لاک و مهر شده به آدرس : اصفهان – کیلومتر 16 جاده اصفهان شیراز – بعد از مسجد الکعبه – خیابان خلیج فارس 31 – جاده اختصاصی شرکت کشت و دامداری فکا – کد پستی 8169184111 ، شرکت کشت و دامداری فکا – واحد حراست تحویل نمایند :

پاکت الف : وجه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ بیست میلیارد ریال (معادل دو میلیارد تومان)  به صورت ضمانتنامه بانکی و ضمانتنامه صادره از سایر موسسات زیر نظر بانک مرکزی/چک تضمین شده بانکی/فیش واریز وجه نقد به حساب جاری به شماره شبا  390160000000000500059546  کارفرما  نزد بانک کشاورزی شعبه مرکزی اصفهان بنام شرکت کشت و دامداری فکا ارائه گردد.

پاکت ب : اسناد و مدارک مذکور در شرایط مناقصه.

پاکت ج : پیشنهاد قیمت.

شماره تماس شرکت کشت  و دامداری فکا : 03136548051 – داخلی 234 واحد بازرگانی.

  • حضور کارشناسان فنی پیشنهاد دهندگان در محل اجرای پروژه جهت بررسی محل پروژه و کسب اطلاعات لازم از شرایط موجود، ضروری می باشد. مع­ذالک بازگشایی پاکات توسط کمیسیون معاملات شرکت مناقصه گزار و بدون حضور مناقصه گران صورت خواهد پذیرفت.
  • شرکت های مناقصه گر می بایست واجد حداقل رتبه 5 رشته راه و یا رتبه 3 رشته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه باشند.
  • شرکت کشت و دامداری فکا در رد یا قبول تمامی پیشنهادها مختار است.
  • هزینه برگزاری مناقصه برعهده برنده مناقصه می باشد.

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *