برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارخانجات پارس الکتریک

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارخانجات پارس الکتریک

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۴۲۳ و شماره ۲۸۴۲۶ مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت کارخانجات پارس الکتریک (سهامی عام) ، راس ساعت ۱۳:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۸ / ۰۴ / ۱۴۰۲ با حضور ۵۸/۶۹ درصد سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام شرکت، اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در محل مجموعه فرهنگی و ورزشی تلاش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی صنایع عمومی تامین:

پس از احراز حد نصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه شرکت، اعضای هیات رییسه مجمع انتخاب شدند و دستور جلسه توسط دبیر مجمع به شرح ” تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس” قرائت شد که پس از ورود مجمع به دستور جلسه و بحث و تبادل نظر پیرامون مفاد آن تصمیمات ذیل به اتفاق آرا اتخاذ گردید:
۱. ماده ۱۸ اساسنامه در خصوص درج آگهی های شرکت و یا انتخاب سامانه کدال ( به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار) اضافه گردید.
۲. ماده ۱۸ اساسنامه در خصوص وظایف و اختیارات مجامع عمومی ” تبصره ۲ : پرداخت کامل سود سهام به صاحبان سهام حداکثر ظرف چهار ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد” اضافه گردید.
۳. ماده ۲۸ اساسنامه در خصوص تکمیل اعضای هیات مدیره ” در صورتی که بنا به هر دلیل عده اعضای هیات مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی البدل تعیین نشده باشد یا وجود نداشته باشد، هیات مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضای هیات مدیره دعوت نماید” اصلاح گردید.
۴. مجمع ضمن قدردانی از زحمات هیات مدیره ، مدیر عامل و کلیه کارکنان شرگت به مدیر عامل شرکت آقای مصطفی راعی عباس آبادی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و انجام تشریفات قانونی و امضا دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکت های از طرف مجمع ، اقدام نماید.
پس از پایان مجمع فوق العاده ، پیرو آگهی های دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۴۲۳ و ۲۸۴۲۶ ، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کارخانجات پارس الکتریک (سهامی عام) در ساعت ۱۳:۳۰ مورخ ۱۸ / ۰۴ / ۱۴۰۲ با حضور ۵۸/۶۹ درصد سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام، اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان حسابرسی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در محل مجموعه فرهنگی و ورزشی تلاش برگزار شد.
پس از شروع رسمی جلسه و در اجرای مفاد ماده ۱۱۰ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه شرکت، اعضای هیات رییسه مجمع انخاب شدند و به بررسی دستور جلسه به شرح ” استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، استماع گزارش هیات مدیره، تصویب صورت های مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲ / ۱۴۰۱ ، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق زحمه ایشان، انتخاب روزنامه کثیر الانتشار، انتخاب اعضای هیات مدیره، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره، اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲ / ۱۴۰۱ ” اقدام کردند.

پس از قرائت دستور جلسه مجمع وارد دستور جلسه گردید و ابتدا گزارش هیات مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ قرائت گردید مجمع پس از استماع گزارشهای فوق و بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورتخلاصه تکالیف مجمع ، تصمیمات ذیل را با اکثریت آراء اتخاذ نمود :

۱. صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی شامل صورت سود و زیان در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۳۰، صورت وضعیت مالی صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر شد از سود انباشته سود قابل تقسیم به مبلغ ۵۷۰.۵۶۶ میلیون ریال ، مبلغ ۵۱۴.۵۰۰ میلیون ریال بصورت خالص به ازاء هر سهم مبلغ ۱.۷۱۵ ریال (خالص) به عنوان سود سهام با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت تقسیم و در وجه سهامداران پرداخت و باقیمانده به حساب سود انباشته نقل به سال مالی بعد منظور گردد.
۲. سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی ( اصلی و علی البدل ) و حسابرس مستقل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید مجمع اختیار عقد قرارداد و تعیین و پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را به هیأت مدیره شرکت تفویض نمود. ضمناً حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی مورد گزارش، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
۳. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید .
۴. با توجه به مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت اشخاص حقوقی زیر به مدت دو سال بعنوان اعضای هیات مدیره شرکت انتخاب شدند که با امضای این صورتجلسه قبولی خود را به سمت عضویت هیات مدیره اعلام نمودند :
شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص ) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۵۱۳۰ شرکت خدمات ارتباطی رایتل (سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۳۰۳۹۸. شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۰۳۴۶. شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۲۲۱۱ شرکت صنایع غذایی دامون زاگرس بروجرد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۴۹۵۵۸ / ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیات مدیره نمی باشد.
۵. حق حضور جلسات برای اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه معادل مبلغ ۴۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال ) ناخالص برای هر ماه تعیین گردید.
۶. حق الزحمه اعضای کمیته های حسابرسی، ریسک و انتصابات از جمله اعضای غیر موظف هیات مدیره در قبال سمت عضویت در کمیته های مذکور در چارچوب دستور العمل و ضوابط ابلاغی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه معادل مبلغ ۲۶.۴۰۰.۰۰۰ ریال ماهانه بطور ناخالص برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، تعیین گردید.
۷. حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره و اعضای کمیته های حاکمیت شرکتی حداکثر دو بار در ماه قابل پرداخت خواهد بود و همچنین قابل ذکر است اعضای غیر موظف هیات مدیره میتوانند مجموعا حداکثر دو برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار برای هر ماه بابت حق جلسه ماهانه هیات مدیره و کمیته های حاکمیت شرکتی دریافت نمایند و در ضمن هیچگونه مبلغی تحت عنوان دیگری قابل پرداخت نمی باشد.
۸. مبلغ ۳۳۰ میلیون ریال بابت پرداخت هزینه های مسئولیت اجتماعی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت و همچنین مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال بابت هزینههای مسئولیت اجتماعی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۹. معاملات مشمول ماده ۱۳۹ اصلاحیه قانون تجارت به شرح مفاد مندرج در بند شماره ۱۱ گزارش بازرس قانونی و یادداشت توضیحی شماره ۳-۳۶ همراه صورتهای مالی که به تصویب هیات مدیره شرکت رسیده با تاکید بر ضرورت
رعایت مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
۱۰ – مجمع ضمن قدردانی از زحمات هیات مدیره مدیر عامل و کلیه کارکنان شرکت بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ، به مدیر عامل شرکت آقای مصطفی راعی عباس آبادی وکالت تام با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و انجام تشریفات قانونی و امضاء دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکتها از طرف مجمع، اقدام نماید .
۱۱ . جلسه با آرزوی توفیق و همچنین رشد و تعالی روز افزون برای شرکت در ساعت ۱۵/۳۰ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت .

 

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *