اعضای هیئت مدیره

member_aaa12

محسن محمدی

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
comps_logo

یداله چاشنی دل

عضو غیر موظف هیات مدره
shameli

مهدی شاملی حاجی آبادی

عضو هیات مدیره
comps_logo

امیر وثوقی

عضو هیات مدیره
comps_logo

علیرضا راهب

عضو هیات مدیره

معاونین و مدیران اجرایی

قالب اشخاص

حامد شاه پوری ارانی

معاون مالی و سرمایه انسانی
member_aaa4کیانمهر

مسعود کیان مهر

معاون فنی و سرمایه گذاری
member_aaa1 شریف

امیر محمد شریفی

معاون برنامه ریزی، توسعه و نظارت
همسایه

مهرداد همسایه دوست

بازرس ویژه مدیرعامل
member_aaa11

اسمعیل آجرلو

مدیرحقوقی و امور قراردادها
member_aaa9رستاخیر

سید علی عادل رستخیز

مدیر تامین مالی و مولد سازی دارایی ها
عبدالحمید

محمدعلی عبدالحمید

مدیر اداری و سرمایه انسانی
member_bb4

امینی

مدیر حراست
فریدون

مهرشاد فریدونی پور

سرپرست مالی
member_aaa8نبیزاده

معصومه نبی زاده

سرپرست توسعه بازار و امور بین الملل
member_aaa10محمدی تصفیه

مهدی محمدی

مدیر نظارت، ارزیابی عملکرد و ساماندهی
معصومیی

حسین معصومی

مدیر کنترل پروژه و تولید
اسدی

امیر مهدی اسدی

مدیر سرمایه گذاری
حسینی

سید ابوالفضل حسینی

مدیر فنی
5451

اسماعیل عبدی

مدیر برنامه و بودجه
سرکشیکیان

سید علی سرکشیکیان

مدیر پژوهش و فناوری

آمــاده شــروع کــار بــا هــم هــســتــی؟