اعضای هیئت مدیره

member_aaa12

محسن محمدی

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
member_bb4

مجتبی نوروزی

رئیس هیات مدیره
shameli

مهدی شاملی حاجی آبادی

عضو هیات مدیره
member_aa4

کوروش نجفی پاشاکی

عضو هیات مدیره
member_aa5

محسن حلاجی آرانی

عضو هیات مدیره

معاونین و مدیران اجرایی

shahpori

حامد شاه پوری ارانی

معاون مالی و پشتیبانی
member_aaa1 شریف

امیر محمد شریفی

معاون برنامه ریزی و نظارت
member_aaa4کیانمهر

مسعود کیان مهر

معاون فنی
همسایه

مهرداد همسایه دوست

بازرس ویژه مدیرعامل و سرپرست مدیریت سرمایه انسانی و پشتیبانی
member_bb4

امینی

مدیر حراست
member_aaa8نبیزاده

معصومه نبی زاده

مدیر برنامه ریزی
member_aaa6گودرزی

احمد گودرزی

مدیر مالی
member_aaa11

اسمعیل آجرلو

مدیرحقوقی و امور قراردادها
member_aaa5

رضا فراهانی

مدیر مالی پروژه ها
member_aaa10محمدی تصفیه

مهدی محمدی

مدیر تصفیه شرکتهای غیرمدیریتی و غیرفعال
member_aaa9رستاخیر

سید علی عادل رستخیز

مدیر سرمایه گذاری و تامین مالی

آمــاده شــروع کــار بــا هــم هــســتــی؟