نــمــودارهــای پــیــشــرفــتـــ

رنــگـــ اولــیــه

یوآی / یو ایکس 85%
ایده ها 85%
بزاریابی 70%
مشاوره 90%

رنــگـــ هــای ســفــارشــی

یو آی / یو ایکس 85%
ایده ها 85%
بازار یابی 70%
مشاوره 90%
راســتـــ گــرا
برای اینکه شما بتوانید چیزهایی را که قادر به دستیابی به آن هستید، به دست آورید، باید به طور مداوم برای اهداف خودتان ایجاد کنید. هیچ چیز مهمتر از داشتن میل به عمق در دستیابی به اهداف نیست.
چــپـــ گــرا
برای اینکه شما بتوانید چیزهایی را که قادر به دستیابی به آن هستید، به دست آورید، باید به طور مداوم برای اهداف خودتان ایجاد کنید. هیچ چیز مهمتر از داشتن میل به عمق در دستیابی به اهداف نیست.
وســط چــیــن
برای اینکه شما بتوانید چیزهایی را که قادر به دستیابی به آن هستید، به دست آورید، باید به طور مداوم برای اهداف خودتان ایجاد کنید. هیچ چیز مهمتر از داشتن میل به عمق در دستیابی به اهداف نیست.