عــضــو تــیــم

جان دو

بنیانگذار

کــاشــارامــه

مدیر پروژه

بــلــیــک هــامــیــلــتــون

مهندس