شرکت ارج

شرکت ارج

co_about_0

شرکت ارج سهامی عام بوده که در استان تهران قرار دارد و جزو شرکتهای غیر مدیریتی هلدینگ صنایع عمومی تامین می باشد.

comps_logo

امیر محمد شریفی

عضو هیات مدیره
comps_logo

شرکت صنایع تامین

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت مدیره
comps_logo

شرکت صنایع تامین

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت مدیره
comps_logo

شرکت صنایع تامین

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت مدیره
comps_icons_3

شرکت: بورسی

comps_icons_1

درصد مالکیت: ۹۴

comps_icons_2

وضعیت: مدیریتی