شرکت چراغ دانش

شرکت چراغ دانش

co_about_0

شرکت چراغ دانش،  سهامی خاص بوده و جزو شرکتهای غیر مدیریتی هلدینگ صنایع عمومی تامین می باشد و این شرکت از سال 1389 تا کنون غیر فعال می باشد.

comps_logo

شرکت صنایع تامین

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت مدیره
comps_logo

شرکت صنایع تامین

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت مدیره
comps_logo

شرکت صنایع تامین

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت مدیره
comps_logo

شرکت صنایع تامین

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت مدیره
comps_icons_3

شرکت: بورسی

comps_icons_1

درصد مالکیت: ۹۴

comps_icons_2

وضعیت: مدیریتی