شرکت خدمات پارس

شرکت خدمات پارس

co_about_0

شرکت خدمات پارس سهامی خاص بوده که واقع در استان تهران می باشد و جزو شرکتهای در حال تصفیه نیز می باشد.

comps_logo

غلامحسین میرچولی

عضو هیات تصفیه
comps_logo

محمد رضا رحمانی

عضو هیات تصفیه
comps_logo

شرکت صنایع تامین

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت مدیره
comps_logo

شرکت صنایع تامین

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت مدیره
comps_icons_3

شرکت: بورسی

comps_icons_1

درصد مالکیت: ۹۴

comps_icons_2

وضعیت: مدیریتی