شرکت مهندسی و بازرگانی پارس

شرکت مهندسی و بازرگانی پارس

co_about_0

شرکت مهندسی بازرگانی پارس، سهامی خاص بوده که واقع در استان تهران می باشد و جزو شرکتهای در حال تصفیه نیز می باشد.

comps_logo

عباس صادقی منش

عضو هیات تصفیه
comps_logo

شرکت صنایع تامین

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت مدیره
comps_logo

شرکت صنایع تامین

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت مدیره
comps_logo

شرکت صنایع تامین

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت مدیره
comps_icons_3

شرکت: بورسی

comps_icons_1

درصد مالکیت: ۹۴

comps_icons_2

وضعیت: مدیریتی