شاخص های آسایش گاو و عوامل موثر بر آنها در گله های گاو شیری

شاخص های آسایش گاو و عوامل موثر بر آنها در گله های گاو شیری

طی دو دهه اخیر در دنیا توجه خاصی به موضوع آسایش گاو مبذول شده است. آسایش گاو به معنی مجموعه شرایطی

است که گاو بسته به آن و با مصرف مواد غذایی الزم، قادر به بروز پتانسیل ژنتیکی خود میباشد. در این مبحث شاخصهایی
تعریف شده است که تحت عنوان شاخصهای آسایش گاو از آنها نام میبرند. شاخص آسایش گاو، شاخص استفاده از استال
و شاخص ایستادن در استال از مهمترین شاخصها هستند. عوامل مختلفی میتوانند در گله بر روی رفتارهای گاو، از جمله
رفتار استراحت و ایستادن و در نهایت بر شاخصهای آسایش اثر بگذارند.

دانلود مقاله

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *